Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

De persoonsgegevens worden verzameld door:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer u surft op de pagina’s van de website van de Interministeriële commissie voor humanitair recht (ICHR). In uw browser beginnen ze met "https://www.ichr.be". Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • Interministeriële Commissie voor humanitair recht (ICHR) wanneer u contact met ons opneemt of u zich inschrijft voor een evenement.

U bent beschermd  op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

 Wettelijke basis van de verwerkingen

Krachtens artikel 2 van het Koninklijk besluit van 6 december 2000 betreffende de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, bestaat de opdracht van de ICHR erin:

1° vast te stellen en te onderzoeken welke nationale uitvoeringsmaatregelen nodig zijn voor de uitvoering van de regels van het internationaal humanitair recht, de betrokken federale Ministers erover in te lichten en hun terzake voorstellen te doen;

  2° de in 1° bedoelde nationale uitvoeringsmaatregelen op te volgen en te coördineren;

  3° als permanent adviesorgaan, de federale Regering, op eigen initiatief of op haar verzoek, bij te staan via studies, verslagen, adviezen of voorstellen in verband met de toepassing en de ontwikkeling van het internationaal humanitair recht;

  4° de voortzetting van de werkzaamheden te verzekeren en in te staan voor de bewaring van het archief van de Interdepartementale Commissie voor Humanitair Recht, bedoeld in artikel 1 [1 ;]1

  5° handelen als nationaal adviescomité voor de bescherming van de culturele goederen beoogd door Resolutie II van de Intergouvernementele Conferentie inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, goedgekeurd te 's Gravenhage op 14 mei 1954.

Zo ondersteunt de ICHR de Belgische Staat bij de uitvoering van de verdragen inzake internationaal humanitair recht, waaronder de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van gewapende conflicten en de Aanvullende Protocollen bij deze verdragen. Aangezien België partij is bij deze verdragen, is ons land verplicht het IHR in alle omstandigheden te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Om dit doel te bereiken, verbindt het zich ertoe dit recht op zo ruim mogelijke schaal te verspreiden.

Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • u te registreren als deelnemer aan een van onze evenementen;
 • de deelnemerslijst van onze evenementen af te drukken, die de dag zelf ter plaatse wordt verdeeld;
 • de toegangsmachtigingen voor onze evenementen op te maken;

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SituatiesVerzamelde en verwerkte persoonsgegevens Overdracht
U raadpleegt een of meer pagina’s. IP-adres.Geen overdracht.
U contacteert ons via e-mail.E-mailadres dat u invoert, alsook alle gegevens die u in uw bericht vermeldt. Metagegevens die al dan niet verband houden met uw e-mail. Geen overdracht.
U schrijft zich in voor een evenement via ons elektronisch formulier.Naam, voornaam, nationaliteit, instelling, functie/titel, werkadres, e-mail en telefoon.Overdracht van sommige gegevens (naam, voornaam, instelling, titel, nationaliteit) aan de FOD Buitenlandse Zaken voor de opmaak van de deelnemerslijst (de dag zelf ter plaatse verdeeld).

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • session: één sessie
 • language: taalkeuze
 • has_js: hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)

Statistische cookies van Google Analytics:

 • _ga
 • _gid
 • _gat

 Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 12 maanden;
 • van de cookies: 13 maanden;
 • van de uitwisselingen via e-mail: 12 maanden;
 • van de uitwisselingen via het klachtenformulier en via de e-mail voor klachtenbeheer: 12 maanden;
 • van de gegevens ontvangen via een inschrijvingsformulier voor een evenement wordt beperkt tot de duur van het evenement in kwestie of ten laatste tot de verzending van de e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de publicatie van de handelingen.

De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

Veiligheid

ICHR en FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s. 

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs (deze kopie zal na het afsluiten van uw aanvraag worden verwijderd), met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contact:

Interministeriële Commissie voor humanitair recht
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel.
België

E-mail: dpo@premier.fed.be

Klachten

Als u vindt dat ICHR uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be