Opdracht

De opdracht van de ICHR bestaat erin:

  • deze nationale uitvoeringsmaatregelen op te volgen en te coördineren
  • vast te stellen en te onderzoeken welke nationale uitvoeringsmaatregelen nodig zijn voor de uitvoering van de regels van het internationaal humanitair recht, de betrokken federale ministers erover in te lichten en hun ter zake voorstellen te doen
  • als permanent adviesorgaan, de federale regering, op eigen initiatief of op haar verzoek, bij te staan met studies, verslagen, adviezen of voorstellen in verband met de toepassing en de ontwikkeling van het internationaal humanitair recht
  • de voortzetting van de werkzaamheden te waarborgen en in te staan voor de bewaring van het archief van de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht
  • op te treden als nationaal adviescomité voor de bescherming van de culturele goederen in de zin van Resolutie II van de Intergouvernementele Conferentie inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, goedgekeurd te ’s-Gravenhage op 14 mei 1954.