Wat is internationaal humanitair recht (IHR)?

Crédit : Procyk Radek/Shutterstock

Het internationaal humanitair recht, ook gekend als "recht van de gewapende conflicten" of "oorlogsrecht" genoemd, is het geheel van internationale normen die specifiek bestemd zijn om, op basis van humanitaire overwegingen, de gevolgen van gewapende conflicten te beperken. Het biedt enerzijds bescherming aan personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden en aan goederen van burgerlijke aard. Anderzijds legt het beperkingen op het gebruik van bepaalde middelen en methoden van oorlogsvoering. 

De basisregels van het IHR zijn opgenomen in de vier Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 (hierna: "Verdragen van Genève") en in de twee Aanvullende Protocollen van 8 juni 1977 (hierna: "Aanvullende Protocollen I en II"). België is steeds nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit recht. België ratificeerde de Verdragen met ingang van 1952. Het Belgische Parlement heeft de Protocollen goedgekeurd op 16 april 1986 en geratificeerd op 20 mei 1986.Het internationaal humanitair recht is van toepassing tijdens een situatie van gewapend conflict.  België, als staat partij bij deze verdragen, moet echter reeds in vredestijd bepaalde maatregelen nemen die de naleving bevorderen eens een gewapend conflict zich voordoet. Zo is het onder andere belangrijk dat deze regels gekend zijn door iedereen, zowel door burgers als door militairen. Ook is het belangrijk dat de internationale verplichtingen worden omgezet in nationale wetgeving en dat er in de nationale strafwetgeving bepalingen worden opgenomen die ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht strafbaar stellen.