Werking en Samenstelling

De ICHR staat onder voogdij van de Minister van Buitenlandse Zaken, die de voorzitter van de Commissie aanwijst op voordracht van de Minister van Justitie. De ministers vertegenwoordigd in de Commissie zijn: de Eerste Minister en de ministers bevoegd voor Buitenlandse Zaken, Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Volksgezondheid en Ontwikkelingssamenwerking.

Vertegenwoordigers van de deelgebieden van de Belgische staat, namelijk de gemeenschappen en gewesten, en vertegenwoordigers van het Federaal Parket en het Belgische Rode Kruis worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden. Ook vaste experts kunnen de ICHR bijstaan in haar werkzaamheden.

De ICHR heeft haar Huishoudelijk Reglement en een Werkmethode aangenomen op 14 september 2001. Deze werden door de Minister van Buitenlandse Zaken goedgekeurd op 6 november 2001.

Sinds haar reorganisatie en overeenkomstig haar Huishoudelijk Reglement functioneert de Commissie hoofdzakelijk via werkgroepen. Deze werkgroepen bestuderen de onderwerpen die de Commissie moet behandelen in kader van haar opdracht als vast adviesorgaan van de regering. Ze volgen studies op, stellen verslagen en adviezen op en leggen dit voor aan de plenaire vergadering. De plenaire vergadering komt driemaandelijks bijeen en neemt de eindbbeslissing om de voorgestelde maatregelen te communiceren naar de autoriteiten voor opvolging.

Zo heeft de Commissie de volgende permanente werkgroepen (WG) opgericht:

  • de WG Verspreiding, belast met de verspreiding van het internationaal humanitair recht (art. 83 van het Eerste Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 1949),
  • de WG Culturele goederen, belast met de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict (art.53 van het Eerste Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 1949),
  • de WG Nationaal Inlichtingenbureau, belast met de oprichting van een Nationaal Inlichtingenbureau,
  • de WG Wetgeving, belast met de aanpassing van de federale wetgeving in overeenstemming met het internationaal humanitair recht,
  • de WG Internationale Conferenties, belast met de voorbereiding en opvolging van de beslissingen van de Internationale Conferenties van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan,
  • de WG Communicatie, belast met de communicatie (in de ruime zin) van de Commissie.

Bovendien werd in 2018 een ad-hoc werkgroep betreffende het nationale regelgevingskader voor gezondheidszorg in noodsituaties opgericht om de goede uitvoering te waarborgen van een verbintenis die België en de Nationale Vereniging over deze kwestie zijn aangegaan tijdens de 32de Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan van 2015. Deze werkgroep zal haar activiteiten stopzetten wanneer de verbintenis zal zijn uitgevoerd.

De Commissie kan dossiers behandelen op verzoek van de regering of op eigen initiatief.