De ICHR: een historisch overzicht

Crédit : Shutterstock

De Belgische Regering richtte op 20 februari 1987 een Interdepartementale Commissie voor Humanitair Recht (hierna ICHR of de "Commissie" genoemd) op. Deze werd belast met:

  • het vaststellen en bestuderen van nationale uitvoeringsmaatregelen van het internationaal humanitair recht,
  • met het formuleren van voorstellen tot aanname of verbetering van dergelijke maatregelen voor de  bevoegde overheden,
  • en, ten slotte met het opvolgen en coördineren van de genomen maatregelen.

Bij beslissing van de Ministerraad van 23 december 1994, werd het mandaat van de ICHR uitgebreid. De Commissie wordt sindsdien erkend als vast adviesorgaan van de federale regering op het vlak van de toepassing en de ontwikkeling van het internationaal humanitair recht.

Het bestaan van de Commissie werd officieel en publiekelijk bekrachtigd bij het Koninklijk besluit van 6 december 2000 tot herinrichting van de Interdepartementale Commissie voor Humanitair Recht, herzien in 2016.

Dit besluit bevestigt het mandaat van de ICHR, zoals herzien in 1994. Sindsdien heet de Commissie 'Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht'.

De ICHR wordt ook erkend als nationaal adviescomité zoals bedoeld in Resolutie II van het Verdrag van 's Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.

De Belgische ICHR is één van de eerste uitvoeringscommissies van het internationaal humanitair recht die werd opgericht. Ze wordt door het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) vaak als voorbeeld genoemd in zijn campagnes om Staten ertoe aan te zetten hun verplichtingen inzake internationaal humanitair recht na te komen. De Commissie stond dan ook model voor de oprichting van dergelijke commissies in andere landen.